100 SORUDA ANAYASA - 1

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

 

2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

 

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

 

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i Ittifak

 

5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

 

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

 

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

4 yıl

 

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

 

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

 

11. Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

 

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

 

13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

 

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

 

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?

Bakanlar Kurulu

 

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

 

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

 

18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

 

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

 

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

 

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

 

22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

 

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

 

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?         

1946)

 

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

 

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1971 - 1973 ara rejimi

 

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

 

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

 

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

 

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

 

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3'ü

 

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !